Northern Cape
Wat is die rol van die KBVA?
10:33 (GMT+2), Fri , 08 July 2016
Northern Cape
Wat is die rol van die KBVA?

Die Kommissie vir Bemiddeling, Versoening en Arbitrasie – KBVA (Commission for Conciliation, Meditation and Arbitration – CCMA) het verskillende betekenisse vir verskillende mense. 

Elize van der Westhuizen, Senior Manager: Labour Relations, Agri SA

Vir werkers byvoorbeeld, is die KBVA ‘n plek waar hulle gemeenskapsgeregtigheid geniet terwyl dit vir werkgewers meestal ‘n plek is waar hulle aangespreek of gewaarsku word. 

Werkgewers sien dikwels rooi wanneer hulle die naam van die KBVA hoor, maar die KBVA kan dalk ‘n waardevolle rol speel sover dit arbeidsverhoudinge op die plaas betref. Hoewel die KBVA ‘n mandaat het om dispute en geskille wat na hulle verwys word, op te los, het die instelling ook ander rolle om te vervul. 
Een hiervan byvoorbeeld, is opleiding aan biede die werkgewers- en werkerskorps met betrekking tot die interpretasie en praktiese toepassing van sleutelaspekte van die land se arbeidswette en –prosesse. Deur opleiding aan beide partye te verskaf, doen die KBVA belangrike werk ten opsigte van begrip en voldoening aan wetlike aspekte. 

Nog ‘n punt waarmee die KBVA kan help, is om verhoudinge in die werkplek te verbeter. Die betrokkenheid van die KBVA is meestal daarop gemik om die aard van verhoudinge te stipuleer en verdermeer stelsels te ontwerp en te implimenteer ten einde hierdie oogmerke te bereik. 

Natuurlik help die KBVA ook met konflikhantering in die werkplek. Dit kan geskied by wyse van opleiding aan beide die werkgewer en die werknemer om konflik makliker te hanteer of alternatiewelik, deur die KBVA se ingryping in ‘n situasie waar konfllik reeds feitlik hand-uit geruk het.  

Nog ‘n rol wat die KBVA vervul, is om werksekerheid in krisistye te verseker, soos juis met die huidige droogtetoestande in Suid-Afrika. Só byvoorbeeld het die KBVA en Agri SA onlangs vergader met die oog op die herinstelling van die sogenaamde “Training Layoff Scheme” (TLS). Dié stelsel is ontwerp om werkgewers by te staan wat deur krisistoestande in die gesig gestaar word. Hierdie werkgewers mag byvoorbeeld daaraan dink om werkers af te lê en kan moontlik weer “lewenskragtig” word nadat korttermyn-bystand verleen is. 

In hierdie geval is die oogmerk van die KBVA om opleiding aan werkers te verskaf wat moontlik afgelê mag word ten einde hulle toe te rus vir aanwending in ‘n heeltemal ander kapasiteit in die boederybedryf. Onthou – nie almal is kenners van die arbeidswet nie, of is noodwendig toegerus hoe om tydens ‘n krisissituasie korrek op te tree nie. Die KBVA is ideaal toegerus om met enige van hierdie vraagstukke te help – hetsy ‘n arbeidsdispuut of ‘n staking op die plaas – die KBVA is daar om te help… Gallery
AgriEco
Voting Poll
N